Zamknij

Czy sądy oddalają upadłość konsumencką?

08:02, 06.07.2018 | RED
Skomentuj

Sądy czasem oddalają wnioski o upadłość konsumencką. Polskie prawo upadłościowe przewiduje okoliczności, w których sąd może to uczynić. Zatem odpowiednio wcześniej warto zapoznać się z przepisami traktującymi o tych kwestiach, by pod ich kątem przyjrzeć się swojej sytuacji, określić prawdopodobieństwo pozytywnego rozpatrzenia wniosku czy też zadbać o jak najlepsze przygotowanie wniosku.

Wina dłużnika

Jedną z najczęstszych przyczyn oddalenia wniosku o upadłość konsumencką jest wina dłużnika w powstaniu lub pogłębieniu zadłużenia lub jego rażące niedbalstwo, które spowodowało finansowe tarapaty. Ubieganie się o upadłość konsumencką prawdopodobnie nie będzie możliwe wtedy, gdy pomimo braku możliwości spłacenia istniejących już zobowiązań, jakaś osoba zaciągała kolejne kredyty czy pożyczki. Takie postępowanie może doprowadzić do powstania stanu niewypłacalności lub do jego pogłębienia właśnie. Na czym z kolei polega rażące niedbalstwo?

Rażące niedbalstwo

Definiuje się je jako niezachowanie podstawowych zasad zachowania się w danej sytuacji. Oznacza to, że od dłużnika oczekuje się postępowania typowego dla dorosłego, zdrowego człowieka, który przewiduje konsekwencje swoich działań. Nie każde niedbalstwo jest „rażące”. Niektóre lekkomyślne posunięcia dłużnika mogą być przez sąd usprawiedliwione.

Względy słuszności i względy humanitarne – co to jest?

Względy słuszności to podstawowe normy moralne i obyczajowe, które są przejawem wrodzonego poczucia sprawiedliwości. W perspektywie tych reguł sąd przypatruje się środowisku dłużnika, ocenia wpływ otoczenia na decyzje i sposób postępowania zadłużonej osoby. Z kolei względy humanitarne odnoszą się bezpośrednio do człowieka – do jego godności osoby ludzkiej. Jeżeli nieprzeprowadzenie upadłości konsumenckiej byłoby dla dłużnika zbyt dotkliwe, sprzeciwiające się jego człowieczeństwu (np. ze względu na wiek czy stan zdrowia człowieka), proces upadłościowy powinien być przeprowadzony – nawet, jeżeli zaistniały przesłanki negatywne.

Inne przesłanki oddalenia wniosku

Względy słuszności i względy humanitarne mogą też mieć wpływ na ogłoszenie upadłości pomimo zaistnienia innych przesłanek oddalenia wniosku – takich, które nie mają charakteru bezwzględnego. Można tu wymienić:

  1. umorzenie konsumenckiego postępowania upadłościowego z powodów innych niż ze względu na wniosek dłużnika;
  2. uchylenie planu spłaty z powodu niewykonywania przez upadłego obowiązków;
  3. niezłożenie w terminie wniosku o upadłość pomimo takiego obowiązku;
  4. dokonanie czynności prawnej prawomocnie uznanej za dokonaną z pokrzywdzeniem wierzycieli.


Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej zostanie oddalony również wtedy, gdy majątek niewypłacalnego dłużnika nie będzie wystarczać na zaspokojenie kosztów postępowania lub będzie wystarczać jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Ponadto, sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

 

(RED)

Komentarze (1)

Marta WMarta W

1 0

Dobry artykuł - dziękuję. 10:58, 06.07.2018

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

REKLAMA
© isanok.pl | Prawa zastrzeżone