Zamknij
REKLAMA

Absolutorium dla burmistrza Sanoka

20:02, 30.06.2022 | .
Skomentuj UM w Sanoku
REKLAMA

Podczas sesji Rady Miasta Sanoka zwołanej na dzień 30 czerwca 2022 r. Rada Miasta Sanoka udzieliła burmistrzowi miasta Sanoka wotum zaufania oraz absolutorium.

Sesja rozpoczęła się od przedstawienia raportu o stanie Gminy Miasta Sanoka przez burmistrza. Na podstawie Raportu stanowiącym podsumowanie pracy samorządu w roku poprzedzającym, burmistrz przypomniał najważniejsze wydarzenia,  charakteryzujące kierunek rozwoju miasta, akcentując te, które w bieżącym roku dają przewidywane rezultaty.

Debata nad Raportem o o stanie gminy miasta Sanoka za 2021 r.

Przedstawił strategię rozwoju budownictwa wielorodzinnego w mieście, ukierunkowaną na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Miniony rok był także kontynuacją działań skierowanych na pozyskiwanie środków do budżetu – dzięki temu w bieżącym roku trwają inwestycje poprawiające infrastrukturę drogową oraz remonty i rozbudowa przedszkoli i szkół. Dzięki rekordowym środkom pozyskanym m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych i Funduszu Inicjatyw Lokalnych, oddano do użytku łącznik obwodnicy z ulicą Łany i tym samym Posada wzbogaciła się o ważny dla rozwoju dzielnicy element infrastruktury drogowej. Przystąpiono do prac nad wykonaniem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wyremontowana została ulica Ogrodowa na Błoniach, rozpoczął się remont ulic Iwaszkiewicza, Struga i Rataja na Dąbrówce. Na etapie realizacji jest I etap budowy nowej przeprawy mostowej na Sanie – dzięki pozyskaniu środków z rządowego programu „Mosty dla Regionów” przystąpiono do prac nad projektem. W IV kwartale 2021 r. rozpoczęto przebudowę boisk i skateparku przy ul. Białogórskiej – zadanie jest realizowane w ramach projektu „Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego”. W budynku MOPS przygotowano lokal na potrzeby mieszkania chronionego. Kilka budynków użyteczności publicznej, w tym szkoły, przystosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Środki, jakie zostały pozyskane do budżetu w roku 2021 to łączna kwota 19 557 000 zł  z różnych źródeł na najpilniejsze zadania i cele.

Wspólnie z sąsiednimi samorządami opracowano dokumenty strategiczne, które w niedalekiej przyszłości pozwolą sięgnąć po znaczne środki zewnętrzne. Jako przykład można podać porozumienie Gminy Miasta Sanoka zawarte z Powiatem Sanockim, Powiatem Leskim oraz siedmioma gminami, które przewiduje opracowanie wspólnego Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+. Miasto skoncentrowało się na możliwościach produkcji wodoru oraz powiązania z tym rozwoju miejskiej spółki – SPGK. Jako pierwszy krok w tym kierunku Gmina Miasta Sanoka zawarła porozumienie z Uczelnią Państwową w Sanoku, Gminą Tyrawa Wołoska i Gminą Zarszyn w sprawie utworzenia Klastra Energii Sanocka Dolina Wodorowa.

Następnie radni przedstawiali swoje uwagi do raportu i debatowali nad nim. Udzielono burmistrzowi wotum zaufania przy trzech głosach przeciw i jednym wstrzymującym.

Wykonanie budżetu w 2021 r. 

Burmistrza miasta przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2021 rok. Zaprezentowano uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie ws. sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2021 rok. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Małek odczytała opinię o wykonaniu budżetu, po czym radni zabierali głos ws. finansów miejskich w 2021 r. Radni zagłosowali za zatwierdzeniem sprawozdania finansowego z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2021.

Budżet miasta Sanoka w ciągu 2021 r. zmieniany był 25-krotnie, 16-oma zarządzeniami i 9-ma uchwałami.  Dochody budżetowe wykonano w kwocie 223 311 196,87 zł, co stanowi 101,70% planu.  Wydatki zrealizowano w kwocie 213 038 914,43 zł co stanowi 87,38% planu.

Zadłużenie Miasta z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, obligacji komunalnych, leasingu oraz zobowiązań wymagalnych w kwocie 102.886.906,74 zł stanowi 46,07% dochodów wykonanych w omawianymi okresie.

Nadwyżka budżetu Miasta (dochody minus wydatki) na koniec 2021r. wyniosła 10.272.282,44 zł.

Na podstawie analizowanych materiałów sprawozdawczych, opinii i działań kontrolnych należy stwierdzić, iż Burmistrz Miasta Sanoka wykonywał zadania związane z realizacją budżetu 2021 kierując się zasadami celowości, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.

Na bardzo dobry wynik bieżący budżetu (nadwyżka 10,04 mln zł przy planowanym w uchwale budżetowej deficycie 4,3 mln zł) wpływ miały, co jest warte podkreślenia pozyskanie w trakcie roku budżetowego 2021 nowe dochody bieżące (z odzyskanego VAT z zakończonej inwestycji, korekta podatnika w deklaracji podatku od nieruchomości, większe wykonanie podatków z PIT i CIT oraz subwencja wyrównawcza z Ministerstwa Finansów), które nie były zaplanowane w uchwale budżetowej na łączną kwotę 20 mln zł. Jest to najlepszy wynik operacyjny budżetu od roku 2009. – zakończyła opinię przewodnicząca Komisji Rewizyjnej.

Na koniec dyskusji radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. 17 było za i 3 się wstrzymało.

Źródło: UM w Sanoku

(.)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA

komentarz (1)

Jeszcze chwilaJeszcze chwila

3 0

Absolutorium to On dostanie ale od wyborców. To od wazeliniarzy jest tyle warte co nic. 23:22, 30.06.2022

Odpowiedzi:0
Odpowiedz

0%