Zamknij

Jak uzyskać odszkodowanie za błędy medyczne?

22:32, 26.08.2021 | RED

Coraz częściej spotyka się wnioski o odszkodowanie za błąd medyczny. Może on wynikać np. ze złej diagnostyki, nieprawidłowej terapii, błędu technicznego czy organizacyjnego ze strony szpitala. Firmy ubezpieczeniowe nie zawsze przyznają odszkodowanie, w takiej wysokości, jaka rzeczywiście należy się poszkodowanemu. Jak ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny i do kogo się zwrócić, aby przyznana suma odszkodowania była jak najwyższa?

Aby wystąpić z wnioskiem o odszkodowanie za błąd medyczny, należy złożyć pismo do specjalnie w tym celu utworzonej komisji działającej przy wojewodzie. Komisja ta zajmie się ustaleniem, czy rzeczywiście uszczerbek na zdrowiu pacjenta został wywołany błędem medycznym. Wniosek musi zawierać takie elementy, jak dane osobowe pacjenta, dane skarżonego lekarza lub szpitala oraz wskazanie do jakiego błędu medycznego doszło wraz z uzasadnieniem, że odpowiada za to dany lekarz. Na koniec należy przedstawić oczekiwaną wysokość zadośćuczynienia i odszkodowania. Na wydanie orzeczenia komisja będzie miała 4 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli zaproponowana kwota odszkodowania nie jest satysfakcjonująca to poszkodowany może wnieść sprawę do sądu. Terminy ubiegania się o świadczenia są zazwyczaj krótkie, dlatego stosowne kroki trzeba podjąć jak najszybciej, aby zwiększyć swoje szanse na wygraną. Pomóc w tym może Kancelaria Adwokacka Rzeszów. Warto tutaj skorzystać z usług kancelarii prawnej, która posiada doświadczenie w zakresie spraw z takich dziedzin jak prawo medyczne. Konieczność udowodnienia zdarzenia medycznego, a także zależności pomiędzy błędem medycznym a utratą zdrowia lub życia przez poszkodowanego powoduje, że sprawy o odszkodowania za błędy medyczne należą do jednych z najtrudniejszych, z jakimi spotykają się specjaliści od odszkodowań. W postępowaniu kluczowa jest opinia biegłego oraz zebrana dokumentacja.

Co to jest błąd medyczny i kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Kodeks cywilny nie definiuje błędu medycznego, jednak taką definicję można znaleźć w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 1. kwietnia 1955 roku. Błąd w sztuce lekarskiej to czynność bądź zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodnej z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Błędem medycznym nazwiemy więc nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta. Należy pamiętać, by dochodząc prawdy, kierować się wiedzą dostępną na dzień, w którym doszło do rzekomego błędu medycznego. Błąd medyczny może polegać na wadliwym rozpoznaniu stanu zdrowia pacjenta. Mówimy wówczas o błędzie diagnostycznym lub na zastosowaniu niewłaściwej metody leczenia (błąd terapeutyczny). Możliwy jest również błąd organizacyjny rozumiany jako przypadki, w których do powstania u pacjenta uszczerbku na zdrowiu istotnie przyczyniło się złe zorganizowanie pracy w danym podmiocie czy błąd techniczny polegający na niewłaściwym wykonaniu określonej czynności leczniczej, w wyniku błędu w sztuce medycznej lub błędu, którego źródłem jest omyłka lub zaniedbanie. Przy ocenie postępowania personelu medycznego brana jest pod uwagę staranność w diagnozowaniu i leczeniu. Aby móc ubiegać się o odszkodowanie za błąd medyczny, postępowanie personelu medycznego musi zostać zakwalifikowane jako błąd medyczny lub zdarzenie medyczne, a poszkodowany musi doznać uszczerbku na zdrowiu, który jest wynikiem takiego błędu. Poszkodowany pacjent ma 3 lata na zgłoszenie błędu medycznego od momentu, kiedy poznał jego skutki czyli od chwili, gdy zauważył pogorszenie się stanu zdrowia wskutek popełnionego błędu lekarskiego. Warto jednak jak najszybciej zgłosić swoją sprawę, ponieważ pomocne, a nawet konieczne w udowodnieniu błędu medycznego mogą być zeznania świadków.

Jakie dokumenty przedstawić i na jakie odszkodowanie można liczyć?

W postępowaniach o odszkodowania za błędy lekarskie ważne będzie zgromadzenie dokumentacji medycznej, składającej się z wypisu ze szpitala oraz kompletnej historii choroby. Dla uzyskania zwrotu kosztów leczenia, poszkodowany musi także przedstawić wszelkie rachunki i faktury, poświadczające koszty leczenia, rehabilitacji, opieki czy dojazdów do lekarzy. Warto także zachować inne dokumenty np. rachunki za odbyte kursy i szkolenia zawodowe, jeśli w wyniku uszczerbku na zdrowiu, poszkodowany zmuszony był się przekwalifikować. Aby skutecznie starać się o odszkodowanie za błędy lekarskie, należy też zebrać opinię biegłego, zeznania świadków, a także skrupulatnie przygotować pozew sądowy. Dlatego w tak ważnej sprawie warto zaufać profesjonalistom. Poszkodowany pacjent może uzyskać odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat materialnych np. wydatków na leki czy leczenie. Przysługuje mu także zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, które ma na celu rekompensatę strat niematerialnych, takich jak uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, doznane cierpienia fizyczne i psychiczne, konieczność zmiany trybu życia czy pogorszenia perspektyw życiowych. Możliwa jest również renta dla poszkodowanego, jeśli konsekwencją doznanej szkody jest całkowita lub częściowa niezdolność do pracy. Warto tutaj jednak pamiętać, że istnieją limity kwoty odszkodowania i pacjent może ubiegać się maksymalnie o 100 tysięcy zł. W przypadku śmierci pacjenta jego rodzina może żądać maksymalnie 300 tys. zł.

()
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
0%